Archive For มีนาคม 5, 2018

การใช้ textField ใน alert ของ swift ทำอย่างไร

การใช้ textField ใน alert ของ swift ทำอย่างไร

จากในรูป กรณีนี้ alert เด้งขึ้นมามี textField และ datet…

0
Go Top