การปิด shifting mode ของ bottomNavigationView บน android