วิธีตรวจสอบเงื่อนไข character ที่เป็น backspace (delete)