เว็บไซต์แอปพลิเคชั่นระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์

โปรเจคมีผู้ออกแบบและดาต้าเบสมาให้

หน้าที่: เขียนโปรแกรมและสร้างระบบ

ระบบสร้างด้วยภาษา python ใช้ framework django และใช้ angular

เว็บไซต์ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ในองค์กร ระบบช่วยจัดการบริหารการส่งซ่อมอุปกรณ์ แจ้งรับอุปกรณ์ บันทึกผู้แจ้งซ่อม อื่นๆ และออก report รายงานทั้งหมด

10