Agcura

แอปพลิเคชัน มีทั้งระบบ android และ ios แอปพลิเคชันแสดงผลจากการใช้เทคโนโลยีด้านเซนเซอร์ในการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำค่าต่างๆไปใช้งานเพื่อให้เกิดการเกษตรแม่นยำสูง ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต และช่วยประหยัดต้นทุน ซึ่งเกษตรกรสามารถปรับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่มากที่สุด รวมไปถึงเรื่องการดูแลจัดการพื้นที่ทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

android : แอปพลิเคชัน publish ให้ดาวน์โหลดสาธารณะ

ดาวน์โหลดที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=net.pirsquare.agcura

ios : แอปพลิเคชัน publish ให้ดาวน์โหลดสาธารณะ

ดาวน์โหลดที่ https://itunes.apple.com/us/app/agcura/id1404292943?mt=8

0