การใช้งาน CABasicAnimation


1. หลักๆเลยที่จะกำหนดในนี้ มีดังนี้

fromValue:
toValue:
Duration:

2. รายชื่อ keypath
transform.scale
transform.scale.x
transform.scale.y
transform.rotation.z
opacity
margin
zPosition
backgroundColor
cornerRadius
borderWidth
bounds
contents
contentsRect
cornerRadius
frame
hidden
mask
masksToBounds
opacity
position
shadowColor
shadowOffset
shadowOpacity
shadowRadius

3. ตัวอย่างการใช้งาน

 

0