อะไรคือ $0 และ $1 ในภาษา swift

เป็นเหมือนการย่อคำสั่งให้สั้นลงครับ ใช้ใน closure ครับ จะเป็น parameter ที่ส่งค่ากลับมา ยกตัวอย่าง

$0 จะเป็น parameter ตัวที่ 1 , $1 จะเป็น parameter ตัวที่ 2

2