gesture recognizer ใน ios คืออะไร

ถ้าแปลตามตัวก็คือ การจำแนกอัปกิริยาที่แสดงออก ซึ่งในที่นี้ของระบบ ios คือการกระทำต่อ object นั้นๆ ซึ่งจะมีกรณีตามรูปข้างบนและที่ใช้บ่อยก็คือ การคลิกหรือคลิกค้างนั่นก็คือ เราจะใช้งานจากคลาส UITapGestureRecognizer และ UILongPressGestureRecognizer ตามลำดับ ตัวอย่างการใช้งานมีดังนี้

จากนั้นเราจะสร้างฟังก์ชั่นเพื่อตอบสนองการกระทำต่อ object นั้น

 

0